ochrana dat

Děkujeme za váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro představenstvo a správu společnosti Bild-Werk Frauenau eV obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Bild-Werk Frauenau eV je zásadně možné bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využít speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nutné zpracovat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje právní základ, obecně získáváme souhlas dotčené osoby.
Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla dotčené osoby, se vždy provádí v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi. Bild-Werk Frauenau eV. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost chtěla informovat veřejnost o druhu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.
Jako správce implementovala společnost Bild-Werk Frauenau eV řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Internetové datové přenosy však mohou mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu může každá zúčastněná osoba předávat osobní údaje alternativním způsobem, například telefonicky.

1. Definice
Zásady ochrany osobních údajů společnosti Bild-Werk Frauenau eV jsou založeny na podmínkách, které používá evropský zákonodárce pro směrnice a nařízení v době přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili použité pojmy.
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme následující výrazy:

a) osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, která přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo k jedné nebo více zvláštním vlastnostem, které vyjadřují lze identifikovat fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) subjekt údajů
Subjektem údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za zpracování.

c) zpracování
Zpracování je jakýkoli proces prováděný s pomocí automatických procesů nebo bez nich nebo jakékoli takové řady procesů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, organizace, objednávání, ukládání, přizpůsobení nebo změna, čtení, dotazování, použití, zveřejnění přenos, šíření nebo jakákoli jiná forma poskytování, porovnávání nebo propojování, omezování, mazání nebo ničení.

d) omezení zpracování
Omezením zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování
Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů, které se vztahují k fyzické osobě, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference, zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění této fyzické osoby.

f) pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, kdy již nelze osobní údaje přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dalších informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uloženy odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zaručují že osobní údaje nelze přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) správce nebo správce
Odpovědnou osobou nebo osobou odpovědnou za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování stanoveny právem Unie nebo právem členských států, lze odpovědnou osobu nebo konkrétní kritéria pro její jmenování stanovit v souladu s právem Unie nebo právem členských států.

h) Procesory
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem odpovědné osoby.

i) příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sdělovány, bez ohledu na to, zda se jedná o třetí stranu či nikoli. Orgány, které mohou přijímat osobní údaje v rámci konkrétního vyšetřování podle práva Unie nebo práva členských států, se nepovažují za příjemce.

j) třetí strana
Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo orgán jiný než subjekt údajů, odpovědná osoba, zpracovatel a osoby, které jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost odpovědné osoby nebo zpracovatele .

k) Souhlas
Souhlas je jakékoli dobrovolné, informované a jednoznačné prohlášení o záměru vydané dotyčnou osobou v konkrétním případě ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího jednání, kterým dotčená osoba naznačuje, že souhlasí se zpracováním jejích osobních údajů.

2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování
Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů, dalších zákonů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

Bild-Werk Frauenau eV
Moosaustraße 18 a
94258 Frauenau
Německo
Tel.: 09926-180895
E-mail: info@bild-werk-frauenau.de
Webová stránka: www.bildwerkfrauenau.de

3. Cookies
Internetové stránky společnosti Bild-Werk Frauenau eV používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají a ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.
Mnoho webových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor pro cookie. Skládá se z řetězce znaků, kterými lze webovým serverům a serverům přiřadit konkrétní internetový prohlížeč, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým serverům a serverům odlišit jednotlivý prohlížeč dotyčné osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.
Použitím cookies může Bild-Werk Frauenau eV poskytnout uživatelům tohoto webu uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení cookies nebyly možné.
Cookie lze použít k optimalizaci informací a nabídek na našich webových stránkách v zájmu uživatele. Jak již bylo zmíněno, cookies nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webu, který používá soubory cookie, například nemusí znovu zadávat své přístupové údaje pokaždé, když navštíví web, protože to provádí web a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online obchodě. Online obchod používá cookie k zapamatování si položek, které zákazník umístil do virtuálního nákupního košíku.
Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavení cookies naší webovou stránkou pomocí odpovídajícího nastavení v použitém internetovém prohlížeči a trvale tak namítat proti nastavení cookies. Soubory cookie, které již byly nastaveny, lze dále kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotyčná osoba deaktivuje nastavení cookies v použitém internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našeho webu plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací
Webové stránky Bild-Werk Frauenau eV shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když je na web přistoupen subjektem údajů nebo automatizovaným systémem. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) web, ze kterého se přístupový systém dostává na náš web (tzv. Referrer), (4) dílčí weby, které lze přistupovat prostřednictvím přístupového systému na naší webové stránce, lze kontrolovat, (5) datum a čas přístupu na web, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobná data a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.
Při použití těchto obecných údajů a informací nevyvozuje Bild-Werk Frauenau eV žádné závěry o dotčené osobě. Tyto informace jsou spíše nutné k (1) správnému dodání obsahu naší webové stránky, (2) optimalizaci obsahu naší webové stránky a její reklamy, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie naší webové stránky a (4) poskytnout orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vymáhání práva v případě kybernetického útoku. Tato anonymně shromážděná data a informace jsou proto statisticky a dále vyhodnocovány společností Bild-Werk Frauenau eV s cílem zvýšit ochranu dat a zabezpečení dat v naší společnosti, aby se nakonec zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje v souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. Registrace na našem webu
Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na webových stránkách osoby odpovědné za zpracování poskytnutím osobních údajů. Které osobní údaje jsou přenášeny osobě odpovědné za zpracování, vyplývá z příslušné vstupní masky, která se používá k registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a ukládány výhradně pro interní použití osobou odpovědnou za zpracování a pro jejich vlastní účely. Osoba odpovědná za zpracování může zajistit provedení přenosu k jednomu nebo více zpracovatelům, například poskytovateli balíkových služeb, který také používá osobní údaje výhradně pro interní použití, které lze přičíst osobě odpovědné za zpracování.
Registrací na webové stránce osoby odpovědné za zpracování se uloží také IP adresa přidělená dotyčné osobě poskytovatelem internetových služeb (ISP), datum a čas registrace. Tyto údaje jsou ukládány na pozadí, což je jediný způsob, jak zabránit zneužití našich služeb a v případě potřeby umožnit vyšetřování trestných činů. V tomto ohledu je uchovávání těchto údajů nezbytné k ochraně osoby odpovědné za zpracování. Tyto údaje nebudou předány třetím osobám, pokud neexistuje zákonná povinnost je předat nebo pokud se předání nepoužije k trestnímu stíhání.
Registrace subjektu údajů s dobrovolným poskytováním osobních údajů umožňuje správci údajů nabízet subjektu údajů obsah nebo služby, které lze vzhledem k povaze věci nabídnout pouze registrovaným uživatelům. Registrované osoby mohou kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté během registrace nebo je nechat zcela vymazat z databáze osoby odpovědné za zpracování.
Osoba odpovědná za zpracování poskytne jakékoli dotčené osobě informace o tom, jaké osobní údaje jsou o dotčené osobě uloženy. Osoba odpovědná za zpracování dále opravuje nebo maže osobní údaje na žádost nebo radu dotčené osoby za předpokladu, že neexistují žádné zákonné požadavky na uchovávání. Subjekt údajů je v této souvislosti k dispozici celému počtu zaměstnanců osoby odpovědné za zpracování.

6. Předplatné našeho zpravodaje
S následujícími informacemi vás budeme informovat o obsahu našeho zpravodaje, o postupech registrace, odeslání a statistického vyhodnocení, jakož io právech vznést námitku. Přihlášením k odběru našeho zpravodaje prohlašujete, že souhlasíte s přijetím a popsanými postupy. K registraci k odběru zpravodaje stačí uvést vaši e-mailovou adresu.
Zpravodaje, e-maily a další elektronická oznámení zasíláme s reklamními informacemi (dále jen „zpravodaj“) pouze se souhlasem příjemce nebo se zákonným souhlasem. Pokud je obsah zpravodaje konkrétně popsán při registraci k odběru zpravodaje, je rozhodující pro souhlas uživatele. Naše informační zpravodaje navíc obsahují informace o aktivitách a projektech a také o kurzech nabízených společností Bild-Werk Frauenau eV
Registrace k odběru našeho zpravodaje probíhá v tzv. Proceduře dvojitého přihlášení. To znamená, že po registraci obdržíte e-mail, ve kterém budete požádáni o potvrzení registrace. Toto potvrzení je nutné, aby se nikdo nemohl zaregistrovat pomocí e-mailové adresy někoho jiného.
Registrace do zpravodaje se zaznamenávají, aby bylo možné prokázat proces registrace v souladu s právními požadavky. To zahrnuje uložení času registrace a potvrzení a také IP adresy. Zaznamenávají se také změny vašich dat uložených na MailChimpu.
Zpravodaj zasílá „MailChimp“, platforma pro zpravodaje od amerického poskytovatele Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA.
E-mailové adresy příjemců našeho zpravodaje, jakož i jejich další údaje popsané v těchto poznámkách, jsou uloženy na serverech MailChimp v USA. MailChimp používá tyto informace k zasílání a vyhodnocování zpravodaje naším jménem. Podle vlastních informací může MailChimp dále používat tato data k optimalizaci nebo zlepšení svých služeb, např. K technické optimalizaci odesílání a prezentace zpravodaje nebo k ekonomickým účelům za účelem určení, ze kterých zemí příjemci pocházejí. MailChimp však nepoužívá údaje našich příjemců zpravodaje k jejich zapsání nebo k předání třetím stranám.
Věříme ve spolehlivost a bezpečnost IT a dat MailChimpu. MailChimp podléhá dohodě o ochraně údajů mezi USA a EU “ Štít na ochranu soukromí „Osvědčuje a zavazuje se dodržovat předpisy EU o ochraně údajů. Můžete použít zásady ochrany osobních údajů MailChimp viz zde .
Příjem našeho zpravodaje můžete kdykoli zrušit, tj. Odvolat svůj souhlas. Současně vyprší váš souhlas s jeho zasíláním prostřednictvím MailChimp a statistickými analýzami (viz 7.). Samostatné odvolání odeslání přes MailChimp nebo statistické vyhodnocení bohužel není možné.
Na konci každého zpravodaje najdete odkaz na zrušení zpravodaje.

7. Statistické průzkumy a analýzy, online přístup a správa dat při zasílání zpravodajů
Zpravodaje obsahují takzvaný „web beacon“, tj. Soubor o velikosti pixelu, který se načte ze serveru MailChimp při otevření zpravodaje. V rámci tohoto načítání se zpočátku shromažďují technické informace, jako jsou informace o prohlížeči a vašem systému, stejně jako vaše IP adresa a čas načítání. Tyto informace se používají k technickému zdokonalení služeb založených na technických datech nebo cílových skupinách a jejich chování při čtení na základě jejich umístění načítání (které lze určit pomocí adresy IP) nebo přístupových časů.
Statistické průzkumy také zahrnují určení, zda jsou informační zpravodaje otevřeny, kdy jsou otevřeny a na které odkazy se kliká. Z technických důvodů lze tyto informace přiřadit jednotlivým příjemcům zpravodaje. Naším cílem ani cílem MailChimpu však není pozorovat jednotlivé uživatele. Hodnocení nám slouží mnohem víc, abychom rozpoznali čtenářské návyky našich uživatelů a přizpůsobili jim náš obsah nebo zaslali jiný obsah podle zájmů našich uživatelů.
Existují případy, kdy adresáty příjemců zpravodaje směrujeme na webové stránky MailChimp. Například naše zpravodaje obsahují odkaz, pomocí kterého mají příjemci zpravodaje přístup k online zpravodajím (např. Pokud v e-mailovém programu nastanou problémy se zobrazením). Příjemci bulletinu mohou dále následně opravit svá data, například e-mailovou adresu. Totéž platí Ochrana dat MailChimp lze vyvolat pouze na jejich webových stránkách.
V této souvislosti bychom chtěli zdůraznit, že cookies se používají na webových stránkách MailChimp, a proto osobní údaje zpracovává MailChimp, jeho partneři a poskytovatelé služeb (např. Google Analytics). Na tento sběr dat nemáme žádný vliv. Další informace viz Ochrana dat od MailChimp. Rovněž upozorňujeme na možnosti vznést námitky proti shromažďování údajů pro reklamní účely na webových stránkách http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.youronlinechoices.com/ (pro evropský prostor).

8. Možnosti kontaktu prostřednictvím webových stránek
Vzhledem k právním předpisům obsahuje webová stránka Bild-Werk Frauenau eV informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností a přímou komunikaci s námi, která zahrnuje také obecnou adresu pro tzv. Elektronickou poštu (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje osobu odpovědnou za zpracování prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, osobní údaje přenesené subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje, které dobrovolně předá subjekt údajů osobě odpovědné za zpracování, jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

9. Funkce komentáře v blogu na webu
Bild-Werk Frauenau eV nabízí uživatelům možnost zanechávat jednotlivé komentáře k jednotlivým blogovým příspěvkům na blogu umístěném na webu správce. Blog je portál, který je obvykle veřejně dostupný na webových stránkách, na kterém jeden nebo více lidí, kteří se nazývají bloggery nebo weboví bloggeři, mohou zveřejňovat články nebo zapisovat myšlenky do takzvaných blogových příspěvků. K blogovým příspěvkům mohou obvykle přidávat komentáře třetí strany.
Pokud dotyčná osoba zanechá komentář na blogu zveřejněném na tomto webu, kromě komentářů zanechaných dotyčnou osobou se uloží a zveřejní informace o čase zadání komentáře a uživatelského jména (pseudonym) zvoleného dotyčnou osobou. . Kromě toho je také zaznamenána IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) dotyčné osoby. IP adresa je uložena z bezpečnostních důvodů a v případě, že dotčená osoba porušením práv třetích stran zasláním komentáře nebo zveřejněním nelegálního obsahu. Uchovávání těchto osobních údajů je proto ve vlastním zájmu osoby odpovědné za zpracování, aby se mohla v případě porušení zákona osvobodit. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud takový přenos není vyžadován zákonem nebo neslouží k právní obraně osoby odpovědné za zpracování.

10. Rutinní mazání a blokování osobních údajů
Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení účelu ukládání, nebo pokud je to stanoveno evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným zákonodárcem v zákonech nebo předpisech, které tato osoba odpovědný za zpracování podléhá, byl poskytnut.
Pokud účel uložení přestane platit nebo pokud vyprší doba skladování předepsaná evropskými směrnicemi a nařízeními nebo jiným odpovědným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

11. Práva subjektu údajů
a) Právo na potvrzení
Každá dotčená osoba má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat potvrzení od osoby odpovědné za zpracování, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může kdykoli kontaktovat jednoho ze zaměstnanců osoby odpovědné za zpracování.

b) Právo na informace
Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo, udělené evropským zákonodárcem směrnic a předpisů, na bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o ní uloženy, a kopii těchto informací od osoby odpovědné za zpracování kdykoli . Evropské směrnice a nařízení dále poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:
účely zpracování
kategorie osobních údajů, které se zpracovávají
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje sděleny nebo jsou sdělovány, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím
pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby
existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení zpracování odpovědnou osobou nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování
existence práva na odvolání k orgánu dozoru
pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů
existence automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl.22 odst.1 a 4 GDPR a – alespoň v těchto případech – smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování pro subjekt údajů
Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo na informace o příslušných zárukách v souvislosti s předáním.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na informace, může kdykoli kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců osoby odpovědné za zpracování.

c) Právo na opravu
Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo, s přihlédnutím k účelům zpracování, požadovat doplnění neúplných osobních údajů – mimo jiné prostřednictvím doplňkového prohlášení.
Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na opravu, může kdykoli kontaktovat některého z našich zaměstnanců správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a nařízením požadovat, aby odpovědná osoba okamžitě vymazala osobní údaje, které se jí týkají, za předpokladu, že platí jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nutné :
Osobní údaje byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány pro účely, pro které již nejsou nutné.
Subjekt údajů odvolává svůj souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 1 2 písm. A GDPR a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
V souladu s čl. 21 odst. 1 písm. 1 Námitka DS-GVO proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo dotyčná osoba vznese námitky v souladu s čl. 21 odst. 1. 2 Námitka DS-GVO proti zpracování.
Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, kterým odpovědná osoba podléhá.
Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. 1 GDPR shromážděno.
Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a dotyčná osoba by chtěla mít osobní údaje uložené v Bild-Werk Frauenau eV vymazány, může kdykoli kontaktovat některého z našich zaměstnanců, který zařídí, aby žádost o vymazání byla setkal se okamžitě.
Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Bild-Werk Frauenau eV a pokud je naše společnost odpovědná podle článku 17 odst. 1 GDPR k odstranění osobních údajů, společnost Bild-Werk Frauenau eV přijme příslušná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informovala další zpracovatele údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, aby informovali, že subjekt údajů má požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů od těchto dalších osob odpovědných za zpracování údajů, pokud zpracování není nutné. Zaměstnanec Bild-Werk Frauenau eV zajistí v jednotlivých případech potřebné.

e) Právo na omezení zpracování
Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo, udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení, požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:
Subjekt údajů zpochybňuje správnost osobních údajů po dobu, která umožňuje odpovědné osobě zkontrolovat správnost osobních údajů.
Zpracování je protiprávní, dotyčná osoba odmítá vymazat osobní údaje a místo toho požaduje omezení používání osobních údajů.
Odpovědná osoba již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků.
Dotčená osoba má námitky proti zpracování v souladu s. Čl.21 odst. 1 DS-GVO a dosud nebylo stanoveno, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převažují nad důvody dotyčné osoby.
Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a dotčená osoba by chtěla požádat o omezení osobních údajů uložených v Bild-Werk Frauenau eV, může kdykoli kontaktovat zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec poté zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů
Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a předpisů na získání osobních údajů, které se jí týkají a které byly dány k dispozici odpovědné osobě, a to strukturovaným, běžným a strojovým způsobem -čitelný formát. Máte také právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek odpovědné osobě, které byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1. 1 písmeno a GDPR nebo čl. 9 odst. 1 2 písm. A GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 2 1 písm. B GDPR a zpracování se provádí pomocí automatizovaných postupů, pokud zpracování není nezbytné pro plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo je prováděno při výkonu veřejné moci, která byla osobě přidělena odpovědný.
Dále při výkonu svého práva na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. 1 GDPR máte právo na přímý přenos osobních údajů od jedné odpovědné osoby k jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné a pokud to nebude na újmu práv a svobod jiných osob.
Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může dotyčná osoba kdykoli kontaktovat zaměstnance společnosti Bild-Werk Frauenau eV.

g) Právo vznést námitku
Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, na základě čl. 6 odst. 2. Probíhá 1 písmeno e nebo f DS-GVO. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.
Společnost Bild-Werk Frauenau eV již nezpracovává osobní údaje v případě námitky, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k prosazení, Cvičení nebo obhajoba právních nároků.
Pokud společnost Bild-Werk Frauenau eV zpracovává osobní údaje za účelem provozování přímé pošty, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud souvisí s takovou přímou poštou. Pokud dotčená osoba vznese námitku proti zpracování Bild-Werk Frauenau eV pro účely přímého marketingu, Bild-Werk Frauenau eV již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.
Subjekt údajů má navíc právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, které provádí společnost Bild-Werk Frauenau eV pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu podle čl. 89 odst. 1 písm. 1 GDPR vznést námitku, pokud není takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.
Pro uplatnění práva vznést námitku může dotyčná osoba kontaktovat přímo zaměstnance společnosti Bild-Werk Frauenau eV. Subjekt údajů může rovněž v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES uplatnit své právo vznést námitku pomocí automatizovaných postupů, při nichž se používají technické specifikace.

h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování
Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování – které má na ni právní účinky nebo které se jí významně dotýká obdobným způsobem, pokud rozhodnutí (1) není nutné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou, nebo (2) je přípustné na základě právních předpisů Unie nebo členských států, kterých se odpovědná osoba týká a tyto právní předpisy přijímají vhodná opatření k ochraně práv a svobod i oprávněných zájmů subjektu údajů nebo (3) jsou učiněny s výslovným souhlasem subjektu údajů
Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, přijme společnost Bild-Werk Frauenau eV vhodná opatření k ochraně práva a svobody, jakož i hájit oprávněné zájmy subjektu údajů, včetně přinejmenším práva na zásah osoby ze strany odpovědné osoby, vyjádřit svůj vlastní názor a napadnout rozhodnutí .
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva s ohledem na automatizovaná rozhodnutí, může kdykoli kontaktovat některého z našich zaměstnanců správce.

i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně údajů
Každá osoba ovlivněná zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem směrnic a nařízení kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
Pokud si dotyčná osoba přeje uplatnit své právo odvolat souhlas, může kdykoli kontaktovat některého z našich zaměstnanců osoby odpovědné za zpracování.

12. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Facebooku
Osoba odpovědná za zpracování integrovala na této webové stránce komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.
Sociální síť je místo pro sociální schůzky provozované na internetu, online komunita, která uživatelům obvykle umožňuje vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a síť prostřednictvím žádostí o přátelství.
Provozovatelem společnosti Facebook je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování a na které byla integrována komponenta Facebook (zásuvný modul pro Facebook), internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby je automaticky aktivován příslušnou komponentou Facebooku – způsobí, že se reprezentace odpovídající komponenty Facebooku stáhne z Facebooku. Kompletní přehled všech zásuvných modulů pro Facebook lze vyvolat na https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu Facebook získává informace o tom, které konkrétní podstránky našich webových stránek dotyčná osoba navštěvuje.
Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Facebook, Facebook rozpozná, která konkrétní podstránka našich webových stránek, kterou dotyčná osoba navštěvuje, pokaždé, když dotyčná osoba navštíví naše webové stránky a po celou dobu jejího pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Facebook a přiřazovány k příslušnému účtu Facebook osoby dotčené Facebookem. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „Líbí se mi“, nebo pokud dotyčná osoba učiní komentář, přidělí Facebook tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Facebooku dané osoby a uloží tato osobní data.
Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebook informace o tom, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, pokud je dotyčná osoba přihlášena na Facebook současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Facebook či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace přenášeny na Facebook, může přenosu zabránit odhlášením ze svého účtu na Facebooku před vyvoláním našeho webu.
Směrnice o datech zveřejněná společností Facebook, která je k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení nabízí Facebook k ochraně soukromí subjektu údajů. K dispozici jsou také různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu dat na Facebook.

13. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Instagramu
Správce integroval na této webové stránce komponenty služby Instagram. Instagram je služba, která se kvalifikuje jako audiovizuální platforma a umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také šířit tato data v jiných sociálních sítích.
Provozovatelem služeb Instagramu je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.
Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek tohoto webu, kterou provozuje osoba odpovědná za zpracování a na které byla integrována komponenta Instagram (tlačítko Insta), je automaticky spuštěn internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby. nahrazen příslušnou komponentou Instagramu způsobí, že se reprezentace odpovídající komponenty stáhne z Instagramu. V rámci tohoto technického procesu obdrží Instagram informace o tom, které konkrétní podstránky našich webových stránek dotyčná osoba navštívila.
Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena k Instagramu, Instagram rozpozná, kterou konkrétní podstránku dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě naší webové stránky dotyčnou osobou a po celou dobu jejího pobytu na naší webové stránce. Tyto informace jsou shromažďovány komponentou Instagram a přiřazovány k příslušnému účtu Instagram dotyčné osoby. Pokud dotyčná osoba klikne na jedno z tlačítek Instagramu integrovaných na našem webu, přenesené údaje a informace jsou přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Instagramu dotyčné osoby a uloženy a zpracovány společností Instagram.
Pokud je dotyčná osoba přihlášena k Instagramu současně s přístupem na náš web, Instagram vždy obdrží prostřednictvím komponenty Instagram informace, že dotyčná osoba navštívila náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Instagram či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány společnosti Instagram, může zabránit přenosu odhlášením ze svého účtu Instagram před návštěvou našich webových stránek.
Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů Instagramu najdete na https://help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

14. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Twitteru
Osoba odpovědná za zpracování integrovala na této webové stránce komponenty z Twitteru. Twitter je vícejazyčná, veřejně přístupná služba mikroblogování, na které mohou uživatelé publikovat a distribuovat takzvané tweety, tj. Krátké zprávy omezené na 140 znaků. Tyto krátké zprávy jsou k dispozici všem, včetně lidí, kteří nejsou přihlášeni k Twitteru. Tweety se také zobrazují takzvaným následovníkům příslušného uživatele. Následovníci jsou další uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety uživatele. Twitter dále umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.
Provozní společností Twitteru je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek tohoto webu, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování a na které byla integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky aktivovaná příslušnou komponentou Twitter způsobí, že se reprezentace odpovídající komponenty Twitter stáhne z Twitteru. Další informace o tlačítcích Twitter jsou k dispozici na https://about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického procesu obdrží Twitter informace o tom, které konkrétní podstránky našich webových stránek dotyčná osoba navštíví. Účelem integrace komponenty Twitter je umožnit našim uživatelům redistribuovat obsah této webové stránky, zviditelnit tuto webovou stránku v digitálním světě a zvýšit počet návštěvníků.
Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na Twitteru, Twitter rozezná, kterou konkrétní podstránku našeho webu dotyčná osoba navštěvuje při každé návštěvě dotyčné osoby na naší webové stránce a po celou dobu jejího pobytu na našem webu . Tyto informace shromažďuje komponenta Twitter a Twitter je přiřazuje k příslušnému účtu Twitter subjektu údajů. Pokud dotyčná osoba klikne na jedno z tlačítek Twitter integrovaných na našich webových stránkách, údaje a informace s nimi přenesené jsou přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Twitter dotyčné osoby a uloženy a zpracovány Twitterem.
Twitter prostřednictvím komponenty Twitter vždy přijímá informace o tom, že dotyčná osoba navštívila náš web, pokud je dotyčná osoba přihlášena na Twitter současně s přístupem na náš web; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na komponentu Twitter nebo ne. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace přeneseny na Twitter, může zabránit přenosu odhlášením ze svého účtu Twitter před přístupem na náš web.
Platná ustanovení o ochraně údajů na Twitteru najdete na https://twitter.com/privacy?lang=de.

15. Právní základ pro zpracování
Článek 6 I lit. DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiných služeb nebo protiplnění, zpracování vychází z článku 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud naše společnost podléhá právní povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být nutné zpracovat osobní údaje za účelem ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by byl návštěvník naší společnosti zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě. Zpracování by pak bylo založeno na článku 6 I lit. d GDPR jsou založeny. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na článku 6 I písm. f GDPR. Zpracovatelské operace, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základě, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, za předpokladu, že zájmy, základní práva a svobody dané osoby dotyční nepřevládají. Obzvláště je nám dovoleno provádět takové operace zpracování, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu zastával názor, že lze předpokládat oprávněný zájem, pokud je dotyčná osoba zákazníkem odpovědné osoby (bod 47 věta 2 GDPR).

16. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 písm. f DS-GVO je náš oprávněný zájem na provádění našich obchodních aktivit ve prospěch všech našich zaměstnanců.

17. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy
Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty budou příslušné údaje běžně mazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

18. Zákonná nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí
Vysvětlujeme vám, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňové předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních předpisů (např. Informace o smluvním partnerovi). Za účelem uzavření smlouvy může být někdy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Dotčená osoba je například povinna poskytnout nám osobní údaje, když s nimi naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že by nebylo možné uzavřít smlouvu s dotyčnou osobou. Předtím, než dotyčná osoba poskytne osobní údaje, musí dotyčná osoba kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Toto informuje subjekt údajů případ od případu, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a jaké důsledky má selhání k poskytnutí osobních údajů.

19. Existence automatizovaného rozhodování
Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

S výjimkou informací v informačním zpravodaji bylo toto prohlášení o ochraně údajů vytvořeno generátorem prohlášení o ochraně údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, který je známý jako Externí inspektor ochrany údajů Landshut je aktivní ve spolupráci s Právník pro právo IT a ochranu údajů Christian Solmecke vytvořen.
Poznámka v bulletinu po Ukázka od právníka Dr. Thomas Schwenke

Stav: květen 2018